HB-LAK penetrační nátěr E223

Kód: Z00031 Z00032 Zvolte variantu
Značka: HB-LAK
989 Kč 1 800 Kč od 989 Kč
Obsah
Zvolená varianta není k dispozici. Reset vybraných parametrů.
  • Penetrační a impregnační pryskyřice,
  • pod SADURIT Z1,
  • dvousložkový materiál,
  • na bázi epoxidových pryskyřic.

Souprava - dodáváno včetně tvrdidla T160

Detailní informace

Detailní popis produktu

Hlavní vlastnosti produktu

Dvousložkový materiál na bázi epoxidových pryskyřic. Vzhled nátěru-vsáklý neovlivňuje kontury podkladu.

Práce se provádí na podklad zbavený všech mechanických nečistot, mastnot a případně zbytků starých nátěrů. Penetrační nátěr se nanáší nejlépe malířskou štětkou, plstěným válečkem příp. štětcem. Je nutné, aby se veškerý nátěr vsákl a nevytvářel zaschlý film penetračního laku. Toho dosáhnete naředěním penetrační směsi ředidlem S 6300 tak, aby bylo dosaženo nátěru z 1kg směsi 6-8 m2.

Penetrovaná plocha je pochůzná za 24 hodin při 20°C.

Mísící poměr:

Penetrace

sadurit 223

100 hmot.dílů

Tvrdidlo

telalit T-160

  20 hmot.dílů

Použití

Penetrace se provádí před aplikací dalších epoxidových hmot. Penetrační roztok vytěsňuje z povrchových vrstev podkladu vzduch. Zároveň zlepšuje vlastnosti podkladu (zvýšení pevnosti v tlaku apod.)

Bezpečnostní upozornění

Hořlavá kapalina a páry .Dráždí kůži.. Způsobuje vážné podráždění očí. Může způsobit podráždění dýchacích cest.Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy.Zákaz kouření.Zamezte vdechování par.Používejte ochranné rukavice/ ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

Při styku s kůží:  Omyjte velkým množstvím vody a mádla.

Při vdechnutí:  Přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li   nasazena pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování V případě   nehody , nebo necítíte-li se dobře vyhledejte okamžitě lékařskou pomoc.Je-li to možné ukažte toto ozačení.

Ke stažení

 
Bezpečnostní list

Technický list

Doplňkové parametry

Kategorie: Tmely, penetrace
EAN: 8594028510860